vDom 2106


1. Wysyłka maili - możliwość wstawiania klikalnych linków do treści wysyłanej widomości
2. Czynsze/Lokale/Lista adresowa na wydruku dodani zostali współwłaściciele ułamkowi
3. Czynsze/Schematy rozliczeń i Lista rozliczeniowa - przy tworzeniu rozliczenia zapamiętywany jest (a potem drukowany na liście) zastosowany sposób rozliczenia
4. Czynsze/Lokale/Operacje grupowe/Dodatkowe składniki - dla ułatwienia generacji zaliczek na wywóz śmieci proporcjonalny do zużycia wody, w przypadku wspólnot, gdzie nie zostały rozliczone ubytki można wygenerować jego podstawę jako normę ZW/CW przemnożoną przez współczynnik liczbowy oraz wczytywać gotowe przeliczniki z arkuszy xls. Szersze informacje poniżej
 
Informacja o zmianach w obsłudze opłaty śmieciowej od 1 kwietnia 2021 w Warszawie
 

Jak wszystkim zarządcom z Warszawy wiadomo, podobno od 1 kwietnia zmienia się radykalnie system naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami naliczenie opłaty odbywa się na podstawie zużycia wody na nieruchomości (budynku),

Zarządcom i wspólnotom pozostawiono wymyślenie sposobu naliczania i (co będzie nieuchronne) rozliczania opłaty na poszczególnych właścicieli.

Nasze propozycja nie są więc obligatoryjne, można będzie stosować inne metody zgodnie z własnym pomysłem.


Niezależnie od przyjętej metody, na pewno nalezy stworzyć do tego nowy składnik przypisu i nowe konto kosztów.
Pozostawienie zaliczki na dotychczasowym składniku oraz kosztów na tym samym koncie uniemożliwi prawidłowe rozliczenie tej zaliczki.
Oczywiście dotychczasowy składnik należy ze wspólnoty usunąć od 1 kwietnia.

I. Obliczanie średniego zuzycia wody na budynku. Przypominamy, że w module Czynsze opcja Wspólnoty/Popraw/Liczniki głowne należy wprowadzać odczyty tych liczników. Jeżeli na budynku występują wodomierze ogrodowe, ich stany należy wprowadzać jako ujemne, ze znakiem "-". Umożliwi to łatwe wylicznie opłaty. Służy do tego odpowiednie zestawienie. Obsługiwane są zuzycia w róznych latach z możliwością ręcznego skorygowania długości okresu rozliczanego.

II. Obecnie nie przewidujemy generowania deklaracji śmieciowej z programu, ze względu na dowolność wyboru podstawy naliczania opłaty (czyli okresu i zużycie) przez zarządcę.

III. Obliczanie zaliczki na lokale. Proponujemy zastosowanie jednej z dwóch metod:

Metoda 1. Przy pomocy opcji "Obliczanie nowych norm ZW/CW" lub ręcznie ustalamy  nowe normy zaliczkowe ZW i CW i zapisujemy je na lokalach a następnie wybieramy metodę naliczania opłaty śmieciowej jako  stawka x norma ZW lub stawka x (norma ZW + norma CW) w zależności od stosowanej metody naliczenia opłaty za ZW. Przy tej metodzie opłata śmieciowa będzie liczona zawsze na tej samej podstawie, co opłata za ZW.

Metoda 2. Wybieramy metodę naliczania opłaty śmieciowej jako stawka x ilość, a następnie jako ilość wpisujemy podstawę do wyliczenia opłaty śmieciowej. Przy tej metodzie opłata śmieciowa będzie mogłą być liczona na innej, niż opłata za ZW podstawie. W celu ułatwienia życia Zarządcom wprowadziliśmy kilka mechanizmów automatyzacji tego procesu.

- wariant a) wyliczamy nowe normy ZW na lokalach (czyli zmieni się także opłata za ZW i CW).Wówczas po zapisaniu nowych norm na lokalach, w opcji Lokale/Operacje grupowe/Dodatkowe składniki zaliczki wybieramy opłatę śmieciową i jako mnożnik podajemy normę ZW. Jeżeli jest taka potrzeba, można tę normę przemnożyć (wszystkim oczywiście) przez odpowiedni współczynnik. Będzie to potrzebne wszędzie tam, gdzie w okresie rozliczanym nie były uwzględnione ubytki, od których także trzeba zapłacić opłatę śmieciową. 
- wariant b) pozostawiamy na lokalach dotychczasowe normy ZW i CW (czyli nie zmieni się także opłata za ZW i CW).Aby automatycznie wyliczyć podstawy do opłaty smieciowej, przy pomocy opcji "Obliczanie nowych norm ZW/CW" obliczamy je a następnie zamiast zapisywać je na lokalach przyciskiem "Excel" generujemy tworzenie pliku xls do ustalenia norm (wybierając opcję "Tylko identyfikator i nowa wartość"). Otworzony zostanie arkusz Excel, który możemy ewentualnie zmodyfikowaćm jeśli istnieje taka potrzeba. Należ zapisać go jako "Tekst rozdzielany znakami tabulacji". Następnie w opcji Lokale/Operacje grupowe/Dodatkowe składniki zaliczki wybieramy opłatę śmieciową i zamiast wyboru mnożnika używamy przycisku "Wczytaj mnożnik z pliku".

Wariantu b) możemy użyć także jeśli samodzielnie, poza programem ustaliliśmy w arkuszu odpowiednie wartości. Plik taki ma tylko dwie kolumny, w pierwszej identyfikator lokalu, w drugim podstawę naliczania opłaty śmieciowej.

W obu wariantach po pierwotnym wprowadzeniu składnika opłaty śmieciowej możemy go dowolnie modyfikować na lokalach bez związku z opłatą za ZW i CW.

IV. Rozliczenia. Jeżeli dobrze rozumiemy intencje władz naszego pięknego miasta, opłata ponoszona przez ludzi powinna być związana ze zużyciem wody. Tu sprawa jest prosta, na koniec roku rozliczymy opłatę na podstawie zużycia wody, po jej rozliczeniu. W związku z tym należy, naszym zdaniem, koniecznie spisać stany liczników na 31 marca i bieżacy rok rozliczyć co najmniej w okresach styczeń-marzec i kwiecień grudzień.

 

8.03.2021

System DomKartoteka OnLine
Wykonanie: WebFabrika 2015-2023